Με το άρθρο 48 του νέου Σχεδίου νόμου που κατατέθηκε από το Υπ.Οικονομικών τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 3427/2005 για τον χρόνο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ειδικότερα, ορίζεται ο χρόνος υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης Ε9 από τους μετά από αποποιήσεις κληρονόμους και τροποποιείται ο χρόνος υποβολής της εν λόγω δήλωσης που υποβάλλεται όταν υπάρχουν μεταβολές στα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου και νόμου από 31 Μαΐου του επομένου έτους της μεταβολής σε 31 Μαρτίου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. ε’ του άρθρου 45 του κατατεθέντος νομοσχεδίου ειδικά για το έτος 2022, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’312), εμπρόθεσμα μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Για κάθε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιούνται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης.

ΠΗΓΗ:e-forologia.gr